[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Spekulacijama sa brojem raseljenih i ukupnim brojem žitelja Kosova i Metohije prejudicira se budući status pokrajine
Piše Vladimir Cucić, šef beogradske delegacije u Radnoj grupi za povratak raseljenih lica na Kosovo i rukovodilac službe za koordinaciju u Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju

Vladimir Cucić
Prema podacima sa registracije interno raseljenih lica (IRL) iz 2000. godine, (organizovale su je UNHCR i Komesarijat za izbeglice), u Republici Srbiji ima 205.000 interno raseljenih lica. U Crnoj Gori je registrovano još 18.000 IRL, što ukupno čini broj od oko 223.000 IRL u Srbiji i Crnoj Gori. Kako registracija nije bila obavezna, jedan broj interno raseljenih lica nije registrovan i procene o ukupnom broju IRL u Srbiji i Crnoj Gori, idu do broja od 350.000 lica. Osim toga procenjuje se da na Kosovu i Metohiji boravi oko 20.000 interno raseljenih lica.

To su precizni I nedvosmisleni podaci koje je verifikovala međunarodna zajednica, tačnije UNHCR, te je I ovaj problem činjenično ustanovljen I potvrđen. Ono što treba da usledi jeste da ovaj problem treba rešavati a ne oko njega polemisati. Jer, svaka diskusija na ovu temu je tendenciozna I čista politizacija.

Nemože I neće biti održivog rešenja za Kosovo I Metohiju, bez ispunjavanja standarda koje je u osam oblasti propisala međunarodna zajednica a jedna od tačaka je I povratak raseljenih lica. Na Kosovo i Metohiju se, prema evidencijama UNMIK-a sa kraja prošle godine, koje ni danas nisu značajnije promenjene, vratilo ukupno 12.218 interno raseljenih lica. Od tog broja 5.782 su Srbi. U odnosu na registrovani broj IRL (223.000) to čini samo 5,5 odsto povratnika.

Imajući u vidu ove brojeve, niko ne može reći da se proces povratka odvija iole uspešno. Povratak je individualno pravo svakog IRL i nema mesta politizaciji ovog pitanja, niti uslovljavanju i odlaganju povratka. Teza da većina IRL ne žele da se vrate, ne može da stoji, kada za povratak nisu obezbeđeni elementarni uslovi, od bezbednosti do obnove objekata i projekata samoodrživosti. Tek kada se to obezbedi moći ćemo govoriti o slobodno izraženoj volji za povratak ili ne.

A da bi se stvarno proverila volja raseljenih da se vrate na Kosovo I Mketohiju, nužno je aktivno krenuti sa masovnim vraćanjem raseljenog stanovništva. Zato je formirana Radna grupa za povratak IRL, na kojoj je dogovoreno potpisivanje Protokola o održivom povratku, kojom bi se, umesto prethodne komplikovane I neefikasne porcedure, uspostavila jednostavna I efikasna pravila za povratakinterno raseljenih lica, koja podrazumevaju jasne obaveze svih učesnika u procesu, uključujući I povraćaj nepokretne imovine.

Predlog Protokola Beograd je dostavio prištinskoj delegaciji pre više od mesec dana, a pre pola meseca dostavljen je I predlog Pravilnika o povraćaju nepokretne imovine. Prištinska delegacija insistira da u protokol bude unesena obaveza naše strane o povratku u opštine Preševo, Bujanovac I Medveđa, na šta je od strane Beograda ukazano da to prevazilazi mandat Radne grupe.

Prištinska delegacija odugovlači sa potpisivanjem Protokola I prema informacijama koje imamo to će trajati do septembra, kada se očekuje početak razgovora o budućem statusu Kosova I Metohije. Mi ipak očekujemo da će prištinska delegacija prihvatiti Protokol I druge predloge naše strane da bi pokazala kooperativnost I prebacila odgovornost na nas. Ako protokol bude potpisan tek u spetembru, to znači da od povratka za ovu godinu neće biti gotovo ništa.

O neozbiljnosti opredeljenja kosovske strane da se krene u masovniji povratak svedoči I podatak da je tek nedavno potpisan Memorandum o razumevanju kosovske vlade I UNDP-a, čime su oslobođena sredstva od 8,8 miliona eura, planirana za povratak. Činjenica da je Memorandum potpisan tek u julu ove godine, a da su projekti na koje se odnosi odobreni polovinom 2004. godine I pre, kao o da će oslobađanje para a time I realizacija odobrenih projekata kasniti još nekoliko meseci, kada dođe kraj građevinske sezone, govori o nameri Prištine da pokrene široku akciju.

Istovremeno, u više gradova na Kosovu I Metohiji javno su objavljeni spiskovi Srba koji su navodno počinili zločine prema Albancima, što je svojevrsni deo kampanje da se zastraše oni koji na Kosovu I Metohiji žive a I da se spreče u nameri svi oni koji hoće da se vrate.

Spekulacije brojem interno raseljenih lica i ukupnim brojem stanovnika na Kosovu i Metohiji, imaju za cilj I prejudiciranje budućeg statusa, u kojem odnos brojeva može biti jak argument za jednu ili drugu stranu. Za mogućnost spekulisanja brojevima odgovornost snosi međunarodna zajednica, jer ni posle šest godina od preuzimanja uprave na Kosovu i Metohiji, nije utvrdila broj stanovnika koji tamo žive.

Evidencije stanovništva koje su ranije prezentovane (UNMIK, OSCE), već na prvi pogled su neusklađene i nelogične. U većini opština je precizno ili aproksimacijom utvrđen broj Srba koji sada živi na toj teritoriji, dok je za većinu opština navedeno da je broj Albanaca koji žive na teritoriji te opstine nepoznat.

Ovo je nelogično s obzirom na to da međunarodna zajednica i bez popisa može približno tačno ustanoviti broj Albanaca, na osnovu više zvanicnih evidencija koje ima, od matičnih knjiga, izdatih ličnih karata, upisanih u osnovne, srednje i visoke škole do biračkih spiskova.

Tvo ostavlja mogućnost albanskoj strani da, u nedostatku zvaničnih podataka, daje nerealno visoke procene broja Albanaca koji danas žive na Kosovu i Metohiji.


Reakcije | Broj reakcija: 11
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.