[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Decentralizacija – prioritetan i dugoročan zadatak Vlade Kosova
Piše: Daut Dauti, portparol Vlade Kosova

Daut Dauti
Aktivnost Vlade Kosova usmerena je u nekoliko oblasti.Do pre nekoliko meseci izgledalo je da je za kosovske institucije na svim nivoima potrebno najveće angažovanje na ispunjavanju standarda. Ovaj izraz je postao najizgovorenija i najviše upotrebljavana reč u pismima, diskusijama i u praktičnom radu, u svim institucijama Kosova.

Poslednjih meseci decentralizacija je u radu Vlade bila veoma ozbiljno angažovanje, isto koliko i standardi, iako ona nije deo paketa standarda, za koje je Vlada preuzela obavezu da ih ispuni. Ocena rada Vlade, koja je u toku, a završiće se tokom narednih meseci, u centru pažnje ima upravo pitanje decentralizacije.

Proces reforme lokalne vlasti zasniva se na angažovanju svih strana za multi-etničko Kosovo, gde će svi ljudi, bez obzira na etničku, rasnu ili religijsku pripadnost biti slobodni da žive, rade i da se kreću bez straha, gde neće biti neprijateljstva i opasnosti, u zemlji gde će vladati tolerancija, pravda i mir za svakoga, kao što je predvidjeno u «Standardima o Kosovu».

Decentralizacija predstavlja reformu lokalne vlasti i od velike je strateške važnosti za institucije Kosova, a naročito za Vladu. Ova strateška važnost istaknuta je i u izveštaju Kaj Ejdea, jula meseca prošle godine.U tom izveštaju ambasador Ejde je naglasio da manjinskim zajednicama,naročito srpskoj, treba obezbediti veće mogućnosti za samoupravu u sredinama gde predstavljaju većinu.Ovaj izveštaj je prihvaćen veoma ozbiljno od strane Vlade, jer ukazuje na važnost celokupnog političkog procesa na Kosovu. Iz sveukupnog kompleksa sada proizilazi da decentralizacija nije kratkoročan proces. Sve će ovo biti očigledno na osnovu rezultata u primeni pilot projekata.

Važnost decentralizacije je istaknuta i na svim nivoima medjunarodnih institucija. Kontakt grupa je na sastanku 16. decembra 2004. godine jasno ukazala na važnost procesa decentralizacije, kao jednom od prioritetnih zadataka na ispunjenju standarda. Kontakt grupa je naročito zahtevala da se što brže primenjuju pilot projekti i donesu odgovarajuća prateća zakonska akta. Zatraženo je i učešće Srba u ovim procesima, kako bi oni sami iskazali svoje interese. Vlada je predstavila jedan radni program, koji ima za cilj sprovodjenje projekata za reforme u vremenskom periodu od četiri godine, a koji će stupati na snagu 2008. godine. Ovaj radni program Vlada je usvojila 22. februara 2005. godine.

Iza potrebe za planom i strategijom decentralizacije ne stoji samo Vlada Kosova. UNMIK, predstavništvo UN-a na Kosovu i sve zemlje članice Evropske Unije snažno podržavaju plan Vlade Kosova.

Skupština Kosova je raspravljala o reformi lokalne vlasti na Kosovu i tom prilikom je postignut konsenzus o celokupnom procesu. Vlada je uzela na razmatranje 34. predloga i preporuka, koje su date na sednici Skupštine i ove preporuke su uključene u program reforme. Isto tako, usvojena su sva dokumenta koja se tiču reforme lokalne vlasti. Vlada je dokazala da poštuje ulogu Skupštine u procesu reforme lokalne vlasti i ceni predloge i komentare skupštinskih poslanika, izražavajuci spremnost da ih razmatra i da informiše Skupštinu o svim aspektima reforme, u svako vreme, tokom celokupnog procesa.

Imajući u vidu medjunarodno iskustvo, potvrdjuje se da je reforma lokalne vlasti dugoročan proces. Vlada se saglasila za postepeni pristup, kako bi se postigla potpuna primena reforme lokalne vlasti do 2008. godine.

U toku ove godine rad Vlade će biti usredsredjen na sledećim pitanjima:
- Razvoju detaljnog plana projekata, koji pokriva sve etape njegovog sprovodjenja, uključujući i postepeno prenošenje fiskalnih nadležnosti na opštine, imajući u vidu regionalna iskustva i najbolju praksu;
- Izradi i primeni novih zakona i zakonskih amandmana, prema potrebi;
- Ubrzanoj primeni pilot projekata, onako kako su ovde zacrtani;
- Početku prenošenja dodatnih nadležnosti u svim jedinicama lokalne samouprave; i
- Uporedo sa ovim, izgradnji potrebnih administrativnih kapaciteta.

U poslednje vreme beleži se intenziviranje ovog važnog pitanja. Vlada radi na oživotvorenju projekta, sa teorije u praksu. I sve je vecć angažovanje u tom pogledu.Svako radi svoj deo posla.Opozicija i jedan broj medija, takodje. Prelazak na praksu u primeni pilot projekata, beleži i neke nepredvidjene situacije, kao i u svakom drugom vidu eksperimentisanja.Opozicija i mediji,izgleda, ovaj period žele da iskoriste da ga označe kao kašnjenje Vlade u oživotvorenju pilot projekata. Ustvari, Vlada ne kasni i ne odugovlači proces.Medjutim, možda proces teče sporije nego što se pretpostavljalo.

Pripremne radnje su obavljene i praktična primena projekata je započela. Spiskovi sa imenima ljudi koji će početi rad u opštinskim jedinicama su gotovi.Imena ovih ljudi označena su kao «kredibilna». Bilo je mnogo Srba zainteresovanih za ulazak na te spiskove. Interes, ne samo Vlade, već više i samih Srba treba da bude organizovanje njihovog života na osnovu potreba i zahteva koje imaju.Za njihove potrebe i zahteve ne treba tražiti rešenja u Beograd, odakle više nema mogućnosti za delovanje. Srbi koji žive na Kosovu tu treba da traže rešenja za sve svoje probleme.Treba da je jasno da više ne postoji mogućnost za stvaranje bilo kakve političke ili pravne veze sa jednom vlašću, koja je,na sreću, okončana.

Preojektom decentralizacije Vlada,pored ostalog, pokazuje da nudi ozbiljan projekat za Srbe na Kosovu. Prvi utisci govore o tome da postoji znatno interesovanje Srba da se uključe u ovaj najprirodniji i najrazumniji sistem upravljanja.Dobar deo uspeha projekta zavisi od njih.Ostaje,na kraju, da se vidi.


Reakcije | Broj reakcija: 0
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.