[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Aktuelna bezbednosna situacija na Kosovu
Piše: Ramadan Ćehaja, politički savetnik premijera Kosova za pitanja bezbednosti

Ramadan Ćehaja
Prilično je teško sačiniti analizu aktuelne bezbednosne situacije na Kosovu, jer je to kompleksna oblast. Ne želeći da pravim poseban uvod o pomenutoj temi, treba istaći da se trenutna bezbednosna situacija na Kosovu može oceniti zadovoljavajućom, jer je obezbeđena izvesna stabilnost u pogledu bezbednosti. Međutim, pošto smo već ušli u veoma osetljivu fazu početka pregovora o utvrđivanju konačnog političkog statusa Kosova, a imajući u vidu neke događaje u poslednje vreme, kao i moguće aktivnosti, situacija se može zaoštravati, odnosno može postati pretnja i imati negativan uticaj na političko diplomatsku aktivnost koja je u toku na Kosovu i u zemljama regiona. Takođe treba imati u viidu nepobitnu činjenicu da je dosadašnje odlaganje utvrđivanja političkog statusa Kosova (više od 6 godina) uticalo na to da u prvi plan izbiju mnoge poteškoće, naročito ekonomskog i socijalnog karaktera, koje se odražavaju i na bezbednosnu situaciju. Zbog toga je bilo dosta vremena, pa i mogućnosti za pojavljivanje raznih desktruktivnih i neprijateljskih delatnosti, koje su manjim ili većim intenzitetom uticale na povremenu destabilizaciju, zavisno od političkog trenutka u kome se nalazilo Kosovo, kao društvo u tranziciji. U tom pravcu, kao suštinski činilac zaoštravanja bezbednosne situacije bio je i ostao odvajanje severnog dela Kosova i intenzivno delovanje paralelnih organizovanih srpskih struktura, upravljanih i aktiviranih od zvaničnog Beograda, kao što su policijske stanice srpskog MUP-a, koje su ostale odranije ili su detaširane kasnije, zatim destruktivno delovanje raznih policijskih i vojnih specijalista u tom delu Kosova, ali i u drugim njegovim delovima.

Destruktivnost aktuelne politike Beograda u odnosu na svaki napredak i uspeh na Kosovu nije ispoljena samo na političkom planu, već i na bezbednosnom. Samo zatvaranje srpskog življa u enklave i njihovo neuključivanje u lokalne institucije, ne samo što ima negativnu konotaciju kod samog srpskog stanovništva već ponekad izaziva iritiranje i odbojnost kod jednog dela većinskog naroda na Kosovu, koji, isključujući pojedinačne i izolovane slučajeve ima pozitivan stav prema potrebi obezbeđivanja slobode kretanja srpskih građana na Kosovu. Zbog toga negativni pristup zvaničnog Beograda prema Kosovu imao je i još uvek ima neposredan negativni uticaj i ne bazbednosno stanje.

Posebna tema je organizovano delovanje srpske tajne civilne vojne službi na teritoriji Kosova, neprestano od završetka rata pa sve do današnjih dana. Zato nije čudno što je još uvek jedan broj teških krivičnih dela koja su se dogodila na Kosovu ostao nerazjašnjen. Kada kažemo da ima indicija, i to još od same najave početka pregovora o statusu Kosova da može doći do zaoštravanja bezbednosne situacije, treba spomenuti hvatanje i pritvaranje dva-tri uniformisana i naoružana srpska žandara, ubačenih na teritoriju Kosova, pokušaj ubitstva pukovnika KPS-a, Jankovića – komandanta regionalne policije u Gnjilanu, ubitstvo dva i ranjavanje druga dva Srbina, skrnavljenje spomenika boraca OVK-a u regionu Štrpca, kao i nekoliko pojedinačnih eksplozija, naročito usmerenih na policijska vozila i na vozila međunarodnih misija, što vodi na zaključak da je zaoštravanje bezbednosne situacije na Kosovu moguće. To govori o rovitoj i nestabilnoj bezbednosnoj situaciji u kojoj se nalazimo, što zahteva drugačiji pristup tom problemu, utoliko pre što kao društvo još uvek nemamo službu unutrašnje bezbednosti, koja bi istraživala i analizirala moguću destabilizaciju. Kada se tome doda nedostatak nadležnosti lokalnih institucija u oblasti bezbednosti, taj elemenat čini situaciju još složenijom, mada ne treba podcenjivati svu dosadašnju aktivnost nadležnih međunarodnih subjekata u oblasti bezbednosti na Kosovu.

U poslednje vreme se izveštava i o aktivnosti različitih naoružanih i maskiranih grupa, naročito u regionu Dukađina, koje su sebe nazvale Vojska za nezavisnost Koosva(VNK).To još više osložnjava ionako rovitu bezbednosnu situaciju, pogotovu što je aktivnost tih grupa usmerena uglavnom prema osoblju međunarodnih misija, koje rade i deluju na Kosovu, a što je za nas veoma štetno.

Kada se razmatra bezbednosna situacija obavezno treba imati u vidu i unutrašnje probleme, naročito one koji se tiču privrede, nezaposlenosti, teškog socijalnog položaja, učestalih štrajkova i protesta, kao i drugih oblika izražavanja nezadovoljstva građana, što svakako daje zaključiti da se nalazimo u složenoj situaciji, utoliko pre što su izražena nezadovoljstva u većini slučajeva opravdana, a što se često zloupotrebljava od strane raznih destruktivnih elemenata i obaveštajnih službi drugih zemalja sa ciljem destabilizacije Kosova. U tom kontekstu ne treba zanemarivati ni unutrašnje trzavice, naročito međupartijske deobe, koje ponekada poprimaju karakter krajnje zaoštrenih i veoma dubokih konfrontacija, što je više puta vešto korišćeno od strane raznih tuđih elemenata za pripremanje i vođenje specijalnog rata prema Kosovu, u ovoj, veoma osetljivoj fazi u koju smo ušli. Treba istaći i to da bezbednosnu situaciju, svojim isključivim stavovima, čine složenijom i protivnici pregovora o utvrđivanju konačnog statusa Kosova.

U tom pravcu nameće se kao neophodnost ostvarivanje standarda o Kosovu, zadatak koji treba da bude u središtu političke i bezbednosne aktivnosti, uporedo sa vođenjem pregovora o konačnom statusu. Naša orientacija da u Kosovskoj policijskoj službi i u Zaštitnom korpusu Kosova treba da bude uključen što veći broj pripadnika manjinskih zajednica, kao i u drugim samoupravnim strukturama je veoma pozitivna i u pogledu bezbednosne stabilizacije. Taj elemenat sve više dolazi do izražaja u sadašnjem periodu, kada se očekuje prenošenje nadležnosti u oblasti bezbednosti i pravosuđa od međunarodnih na lokalne institucije, jer se samo na taj način može poboljšati bezbednosno stanje, odnosno uspešno se može sačuvati javni red i mir.

Svesni smo da Kosovo ima veoma značajan geostrateški položaj u regionu i da je zbog toga ono često izloženo raznim štetnim pojavama, kao što su korupcija, nezakonita trgovina, šverc, krijumčarenje itd, i da te pojave razaraju temelje društva, pa je izgrađivanje funkcionalnog sistema bezbednosti više nego neophodno. Poremećaj sadašnje stabilnosti, premda bezbednosnu situaciju s pravom ocenjujemo još uvek rovitom, može imati veoma štetne posledice za Kosovo u mnogo aspekata. Opredeljenje KFOR-a, policije UNMIK-a, KPS-a i drugih društvenih struktura za podizanje nivoa bezbednosne spremnosti ne samo što je na mestu već je i neophodno, jer se samo na taj način može držati pod kontrolu bezbednosno stanje. O tome nema dileme.

Na kraju, kao zaključke treba istaći:

1. Neophodan je diplomatski pritisak međunarodnih činilaca prema zvaničnim vlastima u Beogradu da ukinu paralelne srpske strukture, koje na Kosovu deluju u kontinuitetu, što bi svakako pozitivno uticalo na stanje bezbednosti.

2. Treba još jačim intenzitetom nastaviti odgovarajuće kadrovsko i funkcionalno organizovanje za preuzimanje nadležnosti u oblasti bezbednosti i pravosuđa, jer će samo domaće institucije, uz saradnju i nadgledanje odgovarajućih organa UNMIK-a moći uspešno da rešavaju složena bezbednosna pitanja i da obezbede vladavinu zakona, pre svega stvaranjem uslova za još slobodnije kretanje pripadnika srpske nacionalnosti na Kosovu, i

3. Da se u svakodnevnoj političkoj aktivnosti stalno inicira potreba neprestanog razmatranja pitanja bezbednosti u svim sredinama, naročito u multietničkim kao i potreba saradnje stanovništva sa organima bezbednosti u borbi protiv svih pojava koje bezbednosnu situaciju čine složenijom.


Reakcije | Broj reakcija: 9
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.