[ English ] [ Shqip ] [ Srpski ]
 
 


FORUM
Država, način i oblik izgradnje države Kosovo
Piše Dr. Muhamed Kelmendi, predsednik Partije nacionalnog ujedinjenja Kosova (UNIKOMB)

Muhamed Kelmendi
U okviru statusnih pitanja za Kosovo država proizilazi kao jedina moguća i za njegov narod jedino pravno prihvatljiv oblik. To i pred međunarodnim faktorom dobija u težini, čime se stiže do subjektiviteta i preuzimanja međunarodnih odgovornosti. Takvim statusom Kosovo će imati nadležnosti u svim oblastima, odgovarajući pred svojim narodom i međunarodnom zajednicom za razvoj zemlje.

U vezi sa takvim statusom postavlja se pitanje, ne u kontekst toga da li Kosovo ispunjava uslove za stvaranje države, već u pogledu načina na koji bi trebalo izgraditi državu. Da bi se dalo merodavno mišljenje o tome, treba spomenuti elemente državnosti koje je Kosovo već ispunilo. Na toj osnovi je lakše izvući formu i način izgrađivanja države, naravno imajući u vidu unutrašnju volju i demokratske norme, uspostavljene od strane međunarodne zajednice za demokratski oblik izgradnje države, koje su se pokazale politički zrelim u postizanju jednakosti.

Elementi na osnovu kojih treba rešavati status države Kosova jesu:
1. Kompaktna teritorija Kosova,
2. Kompaktno i veoma demokratsko stanovništvo zemlje,
3. Istorijska sadašnjost i prošlost zemlje,
4. Izražena volja naroda Kosova za državu,
5. Oslobodilačka borba naroda Kosova, predvođena OVK-om, za demokratsku državu,
6. Volja i sposobnost naroda i institucija zemlje da obezbede ravnopravnost naroda unutar zemlje i da izvršavaju međunarodne obaveze prema svom narodu, susednim državama i organizmima u svetu,
7. Sposobnost Kosova za ekonomski, socijalni, kulturni, naučni i drugi razvoj za sve narode, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost, itd.

Sve te činjenice govore o tome da Kosovo treba da bude organizovano u državi. Nijedan drugi oblik niti drugo rešenje osim nezavisne i suverene države ne treba prihvatiti, jer su takvi uslovi za državu uspostavljeni od strane međunarodnih faktora, a Kosovo ih je ispunilo. Utoliko pre što će se narod Kosova u tom slučaju uveriti da međunarodni faktor primenjuje ista pravila i u slučaju Kosova za izgradnju slobodne i demokratske države, pa će tako biti rešeni i problemi koji su prouzrokovani dugogodišnjom okupacijom, a bila bi izrečena i zaslužena kazna srpskoj državi za sprovedeno nasilje i teror na Kosovu, ne samo sa pravne, moralne i ekonomske strane, već i gubitkom “suvereniteta” nad Kosovom (vidi: kažnjavanje Nemačke, Japana itd, za drugi svetski rat).

Na tom putu i nakon postizanja saglasnosti za državu, proizilaze dva veoma važna pitanja, čije je rešavanje obaveza naroda i institucija države Kosova. To su u prvom redu pitanje proglašenja i konstituisanja države Kosovo, i drugo – način i oblik izgradnje države. Ta dva pitanja imaju ogroman značaj, ne samo unutar zermlje, u cilju obezbeđivanja ravnopravnosti naroda Kosova u svakom pogledu, već i da bi se steklo poverenje u svetu, kao i u cilju preuzimanja odgovornosti od međunarodnih organizama i država.

U međunarodnoj praksi je poznata i međunarodno priznata forma za izgradnju države sankcionisana u jednom ili u drugom obliku, međunarodnim aktima. Tu nemamo šta da izmišljamo neke nove teorije, načine ili pak druge oblike konstituisanja države, jer postoji poznata forma za proglašenje države, koja se primenjuje još od starih vremena, i ista je primenjena i od strane drugih država sveta pa i od strane bivših jugoslovenskih republika prilikom proglašenja njihove nezavisnosti od bivše federacije. Ta forma je ušla u međunarodnu praksu prilikom stvaranja novih suverenih država u svetu, i prema toj formi deluje i organizacija Ujedinjenih nacija.

Otuda bi Skuptina Kosova trebala, bilo uz saglasnost srpske države ili bez nje, da proglasi nezavisnu i suverenu državu, oslanjajući se na gore navedene faktore državnosti. Na toj osnovi bi trebalo organizovati REFERENDUM na Kosovu o dva pitanja, odnosno o državnom statusu Kosova, a ako je potrebno i uz iznošenje drugih opcija, kao i o formi i sistemu države - da li će ona biti uređena po predsedničkom sistemu, ili kao parlamentarna republika. Nakon dobijanja mišljenja od naroda putem referenduma, Skupština Kosova treba da proglasi slobodnu volju naroda i da donese Ustav zemlje, koji treba da bude usvojen od strane naroda i da se primenjuje, a na osnovu tog Ustava izgrađivale bi se institucije države, donosili bi se zakoni i garantovala bi se prava, slobode i odgovornosti države.

Takav način proglašenja i konstituisanja države neće umanjiti ni uključivanje međunarodnog faktora, posredstvom Kontakt grupe, jer i sami predstavcnici te grupe ( vidi: 4 predstavnika SB UN-a) su izjavila da je “volja naroda Kosova preko 90% za nezavisnu i suverenu državu”. Tu nema suprotstavljanja, jer postoji jedinstvo, ali se postavlja pitanje načina izgradnje države kako bi se obezbedio dinamičan demokratski i ravnomeran razvoj unutar zemlje, kao i preuzimanje odgovornosti od međunarodne zajednice, kao samostalne države, izvršavajući obaveze koje pred njom postavljaju EU, OEBS i UN.

Imajući u vidu stanje u kome se nalazi Kosovo, sistem parlamentarne republike je najadekvatnija forma koja odgovara zemlji za izgradnju demokratskog sistema i slobodnog,ravnopravnog i humanog društva.,uz garantovana nacionalna prava. Zastupam takvo mišljenje, jer je drugačije kada učestvuje 120 poslanika u Skupštini koji raspravljaju i glasaju za sva pitanja, a drugačije je kada predsednik odlučuje jednostrano o mnogim pitanjima, bez obzira što Skupština ima mogućnost da diskutuje i da se suprotstavi tim odlukama. Međutim, prednosti sistema parlamentarne republike su vidljive, jer je procedura veoma kratka a mogućnost razmatranja i razmene mišljenja pre usvajanja odluka široka, uz mogućnost iznošenja suprotnih stavova. Sve je to transparentno. Pred državom Kosovo uporedo sa tim postavljaju se još neka veoma značajna pitanja za budućnost zemlje. Kada govorim o tome, uglavnom mislim na sledeće:

Najpre, na izgradnju demokratske države sa parlamentom, predsednikom i vladom koje se biraju slobodnom voljom svih građana Kosova, i koje pored prava imaju i obaveze i odgovornosti, što mislim da je od suštinskog značaja. Zašto? Zato što institucije Kosova bez odgovornosti sankcionisane zakonom, ne samo u moralnom smislu već i u pogledu krivičnog gonjenja, ne mogu da funkcionišu ispravno i da izgrade postojani sistem rukovođenja zemljom. Samo sa Skupštinom koja će imati zakonodavnu, izvršnu i sudsku funkciju i pred kojom će odgovarati institucije, može se izgraditi demokratska država.

Drugo, izgradnja svih državnih mehanizama, kao što su nezavisna vojska integrisana u NATO, policija i pravosudni sistem zapadnjačkog tipa.

Treće, rešavanje nacionalnog pitanja svih naroda i narodnosti, bez obzira na njihovu veličinu, na osnovu međunarodnih normi sankcionisanih od strane međunarodnih organizama, bez uvođenja novih teorija o slobodama i pravima manjinskih zajednica, kao što je trenutno situacija sa zahtevima za rešavanje nacionalnog pitanja srpske manjine, koji su dostigli do tog stepena d se zahteva stvaranje države u državi, stvarajući od države mišmaš, lišavajući je funkcije suvereniteta. Kosovo u pogledu rešavanja nacionalnog pitanja treba da postupa na osnovu teorije i prakse drugih država koje u svom sastavu imaju manjine, ne lišavajući državu funkcije suvereniteta.

Četvrto, usvajanje odgovarajućih zakona koji garantuju izgradnju pravne države i adekvatnu zastupljenost svih naroda u organima države, kao i pojedinačna i kolektivna prava svih građana. Ne možemo imati pravnu državu bez pravnog uređivanja svih oblasti odgovarajućim zakonima,kojima se sankcioniše krivična odgovornost za svakoga ko izvršava neko krivično delo na štetu bilo kog građanina, jer pred zakonom svi građani moraju da budu ravnopravni. U državi Kosovo treba da vlada zakonitost a ne nacionalna i plemenska politika, koju zakonom treba zabranjivati i krivično je kažnjavati.

Peto, u državi Kosovo mnogo više treba da bude prisutan dijalog između građana i nacionalnih zajednica, odbacujući neprijateljstva i angažujući se za zajednički život u zajedničkoj državi. Tome umnogome doprinosi volja i međusobno uvažavanje dostignuća naroda i narodnosti u svakoj oblasti, boreći se beskompromisno protiv intervencije stranih država, koje su odgovorne za genocidalnu prošlost Kosova pod srpskom vladavinom, kao i za njegovu sadašnjost.

Izgradnja takve države otvara mogućnost izgradnje demokratskog, pravno uređenog društva, koje državu prihvata kao međunarodni subjekt i osposobljava je da preuzima državne odgovornosti u odnosu na druge države.


Reakcije | Broj reakcija: 12
FORUM

Govor Don Šan Zefija, Biskupskog Kancelara, Katolička crkva

Međuverska konferencija o mirnoj koegzistenciji i dijalogu
Pećka Patrijaršija
Peć 2 –3. maja 2006. godine.OSTALI ČLANCI
Pročitajte ostale tekstove

REAKCIJE
© 1998-2005 CDRSEE, KosovaLive i Medijski Centar Beta
Odgovornost za sadržinu tekstova objavljenih na sajtu www.kosovakosovo.com u potpunosti preuzimaju Centar za demokratiju i pomirenje, agencija KosovaLive i Medijski Centar Beta. Tekstovi ni na koji način ne odražavaju mišljenja donatora koji su pomogli Albansko-srpski forum za razmenu informacija.